is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door overlevering, door verhalen en bekentenissen van ieder mensch, dan door eenige bizondere daad van overtuiging des Geestes van Christus; want wis is er bijna, die niet ligt onder de overtuiging, dat hij een zondaar is? De besten zeggen dat ze zondaars zijn, — en indien wij zeggen ,dat wij geene zonden hebben, zoo bedriegen wij ons zeiven, en ik weet, dat ik een zondaar ben. Maar hetgeen waarvan de Geest bizonder overtuigt, is eenige bepaalde zonde. De Geest grijpt den mensch niet aan om algemeene misdrijven, maar Hij legt hem de daad voor, en toont hem de bizondere oorzaken en zonden; wij beschuldigen, zegt de apostel, beiden Joden en Grieken,dat ze allen onder de zonde zijn, Rom. 3:9. Maar hoe overtuigt de apostel hen hiervan, zijnde toen het instrument des Geestes, in dit werk van overtuiging? Zie zijne wijze, van vs. 10 tot 18, waar gij zien zult, dat het gedaan wordt door het optellen van bizonderheden, van zonden hunner natuur: daar is niemand rechtvaardig)zonden van hun hart: daar is niemand die verstandig is; zonden van hun wil en genegenheden: daar is niemand die God zoekt', zonden van hun leven: zij zijn allen afgeweken; zonden van hun nalatigheid in het betrachten van goede plichten: daar is niemand die goed doet; hun harten, tongen, lippen zijn graven, bedrieglijk en vergiftig; hun mond is vol vervloeking, en hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, enz. Dit is de staat zoowel van u die Joden zijt, als van de Heidenen, opdat alle mond gestopt worde, als schuldig voor God, vs. 19.

Werd hier gevraagd, welke deze bizondere zonden zijn, waarvan de Heere overtuigt, zoo zou ik antwoorden: naar de verscheidenheid der menschen, is er veel verscheidenheid van bizondere zonden; als van karakter, aanleg en verzoekingen; de Heere overtuigt den eenen mensch evenwel niet altijd van dezelfde zonden, waarvan Hij een ander overtuigt; dit nochtans mogen wij veilig zeggen, dat deHeere gewoonlijk, doch niet altijd, een aanvang maakt met het doen bedenken en te binnen brengen, van deze of die groote zonde, en wel iemands bizondere of troetelzonde, waardoor de Geest bij trappen al het overige ontdekt. Die pijl welke het hart van Christus het meest trof, doet de Heere vallen op het hoofd des zondaars, die hem tegen den hemel afschoot, en overtuigt en treft hem als het ware daarmede. Hoe overtuigde