is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Somtijds ook gebeurt het, dat de Heere zijn metgezel, door een vreeselijk oordeel, in de zonde doodt; dan komt hem die bizondere zonde in de gedachten, en de Heere ontdekt ze, gewapend en toegerust met een menigte van vele andere herinneringen van zonden, in de oorzaken, vruchten en uitwerkingen daarvan. Gelijk een vader zijn kind kastijdt na eenige groote misdaad, maar tegelijk ook andere overtredingen onder het oog brengt, die hij te voren door de vingeren zag, en zegt: hier, gij ziel, denk nu eens aan zulk een tijd, aan die kwade bejegening, aan zulk een onbetamelijk gedrag, aan dat kwalijk spreken; op zulk een tijd riep ik u, en gij liept uw eigen weg, en gij wildet naar mij niet hooren; gij meendet dat ik het al goed zou opnemen, maar weet nu, dat ik het niet onopgemerkt zal laten doorschieten, enz.; alzoo handelt de Heere met de zijnen; en hierdoor gebeurt het dikwijls, dat de uitverkorenen Gods, die burgerlijk opgevoed zijn, goede gedachten opvatten van zich zeiven, en langen tijd zonder overtuiging blijven van hun rampzaligen staat; doch de Heere laat hen wel eens vallen in grove heimelijke of openbare zonden, en hieruit neemt Hij dan bizondere aanleiding, om overtuiging en droefheid over de zonden te werken; de Heere doet hen het hoofd hierover hangen en doet hen uitroepen: onrein, onrein! Paulus was burgerlijk opgevoed, ten laatste werd hij een heet vervolger, verdrukker en lasteraar; de Heere overtuigde hem eerst zijn vervolging, en riep tot hem van den hemel: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dit trof hem in het hart, en toen werd de zonde levend, Rom. 7:9- Vele verborgen zonden van zijn hart werden ontdekt, hetwelk ik meen dat begonnen is en geduurd heeft, bizonder die drie dagen, toen hij blind was, endoor gezicht van zonden en droefheid des harten niet at noch dronk, Hand 9:9. Iemand die de pest heeft, zal hoop van leven hebben, zoo hij de ziekte niet kent; maar als hij de vlekken en doodsteekenen op zijn huid ziet, dan kermt hij, aangezien hij overtuigd is dat de plaag des Heeren op hem is. Zoo ook, wanneer de mensch een of meer bizondere zonden ziet uitbreken, dan is hij overtuigd van zijn beklaaglijken staat. Nochtans, ofschoon het gewoonlijk zoo toegaat, zoo is het dus niet altijd gelegen; want sommigen kan de Heere overtuigen van zonden , door hun te toonen de zondigheid