is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen ?

2. De Heere Jezus overtuigt de ziel door zijn Geest, niet alleen van haar zonden in het bizonder, maar ook van het kwaad, ja van het overgroote kwaad dier bizondere zonden: de Heere Jezus overtuigt niet alleen van het kwaad der zonde maar van het groote kwaad der zonde. O gij booswicht, zegt de Geest, gelijk tot Kain, Gen. 4 - : 10, wat hebt gij gedaan, wiens zonden tot den hemel roepen, die als zoodanig lang voor God geleefd, en dit oneindig ongelijk, waarvoor gij nooit kunt boeten, een oneindig God aangedaan hebt!

Een God, die u reeds lang in het midden van uw zonden en goddeloosheden kon afgesneden hebben, die u verpletteren kon als een mot, en tot dien eeuwigen gloed verwezen hebben, waarin gij nu reeds eenigen ziet, beter dan gij zelf zijt, die dag en nacht klagen, terwijl Hij u heeft gespaard uit enkel genade. Van zulk een God zijt gij afgeweken, en Hem hebt gij al uw leven weerstand geboden; daarom zie nu, en bedenk, hoe kwaad en bitter het is, zóó te leven als gij gedaan hebt, Jer. 2 : 19. Evenals het is in den weg der heiligheid, waar menigeen die van den Geest ontbloot is, de heiligheid kan zien en kennen naar den letter, maar niet in haar heerlijkheid, dan door den Geest, zoodat hij die achting voor haar niet heeft, dat hij haar en haar kennis boven het goud waardeeren zou, evenzoo is het in den weg der onheiligheid: menigeen die van den Geest der overtuiging van zonden ontbloot is, kan vele particuliere zonden zien; hij ziet ze ook en bekent ze, maar hij ziet niet en kan niet zien, het groote kwaad daarvan; en hierom is het, dat ofschoon hij ze ziet, hij nochtans niet veel mishagen daarin heeft, wij 1 hij er geen groot kwaad of nadeel in vindt, maar een lichte zaak er van maakt; evenwel, wanneer de Geest komt, doet Hij hem de zonden zien, zoodat hij overtuigd staat van de uitnemende grootheid van het kwaad, dat in dezelve is, Joh. 16 : 8, 9. In den tijd der verdrukking die gewoonlijk de tijd der overtuiging is van een woest, ongeregeld zondaar, ontdekt Hij hun hunne overtredingen; maar hoe ontdekt Hij hun die, dat ze groot zijn, en zeer veel, en gansch boos? O geliefden, eer de Heere Jezus komt om te overtuigen, hebben wij reden om te bidden voor ieder arm zondaar, en met zulk een medelijden aangedaan te zijn, als de Heere Jezus gevoelde, toen Hij zeide: Vader, vergeef het

2