is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wete welke mate van overtuiging noodig is. Ik zeg dan, dat het duidelijk onderscheid gelegen is in haar onmiddellijke en gevoelige werking in dier voege namelijk, dat ze in zulk een mate zij, dat het hart waarlijk over de zonde gevoelig is.

Maar gij vraagt, wat is dat gevoel van zonde, en welke mate moeten wij hiervan hebben? Dit zal ik beantwoorden, wanneer ik zal handelen over de verbrijzeling.

Dat dan niet eenige ziel moedeloos worde en zegge, nooit ben ik nog overtuigd geweest, omdat ik zulk een waar, klaar en gedurig licht om de zonde en den dood te zien, niet gevoeld heb, als anderen wel hebben gevoeld; want zoo het einde der overtuiging maar bereikt wordt, hetwelk is een waar gevoel van de zonde, zoo hebt gij die mate, die u het noodigste is en waarin de Heere het meeste welgevallen heeft; maar gij, die overal een overtuigde conscientie metu omdraagt en weet dat uw staat ellendig en zondig is, dat gij ver loren gaat zoo gij sterft

in dien staat, en nochtans geen smart, noch gevoel, noch droefheid, noch verdrukking des geestes hebt over deze ellenden, u zeg ik, dat de duivelen zelfs, in eenige opzichten, het Koninkrijk Gods nader zijn dan gij, daar zij zien, gevoelen en beven. Wee, wee, over duizenden menschen, die daar leven onder overtuigende bedieningen, die door het woord dikwijls getroffen worden, die de Heere door zijn Geest veelmaals ontmoet, die hooren en weten dat hun zonden vele zijn, dat hun staat kwaad is en dat hun ongerechtigheid hun ondergang zal wezen, indien zij dus voortgaan, voor wie nochtans al Gods licht is zonder hitte, en maar een schijnen op de rotsen en koude steenen, zijnde bevroren op hun droesem. Weet dit, dat gij niet één druppel van die overtuiging hebt, welke met de zaligheid begint.

Eer ik van dit, tot het tweede werk der verbrijzeling overga, laat mij een woord van toepassing maken.

Eerste Gebruik. Begint de Geest aldus met overtuiging van zonden, o dat al de dienaren van Christus medewerken met Christus, en met hun volk van hier af beginnen; weest getrouwe getuigen voor Gods waarheid en waarschuwt deze geruste wereld, dat haar vonnis des doods gestreken is en de vloek Gods op ieder mensch ligt om de minste zonde. Verheft uw stem als een bazuin, was des Heeren woord tot Jesaia, Jes. 5S : 1, en verkondigt hun hun zonden. De bijen, die