is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET GELOOF.

ziel tot Christus, (een genade, die Adam niet had, noch kracht om te leven), is geloof, de Geest van Christus beweegt en trekt de ziel; zij wordt daardoor gaande gemaakt en komt tot Christus, Joh. 6 : 63, 65. De ziel heeft door de zonde zich van God afgewend en Hem den nek toegekeerd; het wederkeeren of komen van de ziel, niet tot de plichten der heiligheid, want dat is eigenlijk gehoorzaamheid ,maar tot God in Christus, is recht en wezenlijk het geloof. Al het kwaad is in den mensch zeiven en uit hem zeiven; al des menschen goed is in Christus en uit Christus. De zielen van al Gods uitverkorenen, deze dingen ziende, verloochenen en staan af van zich zeiven, waarin en waaruit al hun kwaad is, en komen tot Christus, in wien en door wien al hun goed is. Deze beweging van de ziel, midden door deze uitersten, door die groote en oneindige tusschenruimte, die er is tusschen een zondig monster en een gezegende Zaligmaker, is geloof; want door het geloof voornamelijk, gaan wij over van den dood tot het leven, Joh. 5 : 24. De ziel van een arm, gewond en verootmoedigd zondaar kent somtijds Christus niet en dan roept ze uit, als die in Hand. 2:37, Wat zal ik doen? Waar zal ik gaan? Somtijds durft ze niet, somtijds kan ze niet; ze heeft geen hart om zich op te wekken of te komen, daarom ziet zij op naar omhoog en verlangt vast en verzoekt van den Heere, dat Hij haar wil trekken, gelijk de arme Efraim, Jer. 31 : 18, Ach, bekeer mij Heere, dan zal ik bekeerd zijn; en dit is de laagste en minste trap des geloofs. Maar op andere tijden, als de ziel treurt om het missen van den Heere, openbaart zich de Heere aan haar met groote klaarheid, heerlijkheid en zoetheid van genade en vrede, waarop de ziel moet toetreden, Hem aangrijpen en uitroepen Rabbouni, en zeggen: O Heere! uw welbehagen is het dat zulk een klomp aarde, die zoo onwaardig is, verwaardigd wordt, dat hem de rijkdommen der genade worden aangeboden, om hem te gebieden, ja te bidden om te komen en te nemen! Heere, zie ik kom. Dit is geloof. Wilt gij er bewijs van hebben? Overweeg dan deze bizonderheden:

1. Deze Schriftuurplaats, Joh. 6 : 35. Ik ben het brood des levens, die tot Mij komt zal nimmer hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten: waar gij ziet, dat tot Christus te komen en in Christus te gelooven hetzelfde is. Zoo ook