is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NOODZAKELIJKHEID

niet bewaart, bewijst zekerlijk daarmede, dat Hii hem niet kent en met met Hem vereenigd is; maar is dit een bewijs dat wij Hem kennen en met Hem vereenigd zijn,zoo wij zijn gebo-

dat wij*Hem k Waarlljk' z?gtde aPostel,Hieraan weten wij, dat wij Hem kennen, zoo wij zijn geboden bewaren vers en

hieraan weten wij dat wij in Hem lijn, vers 5 Kan het du? delijker wezen ? Welk een ijdelheid is het tezeggen dat Hit is het verbond der werken in te voeren! Is heiligmaking het schrijven van de wet in onze harten, niet zoowel een voorname verb0nd der genade' als de rechtvaSdg!

ZI J g L ir- 8 : IO/ 11' 12 ■ Kan dan het vertoonen van de eene weldaad vah zulk een verbond, met de andere een invoeren zijn van het verbond der werken ? Is het een waarheid

vit '"L vf.rb°nd der genade opgesloten is, dat degene die gerechtvaardigd is, ook geheiligd is, en die geheiligd is dat ok gerechtvaardigd is? En is het een dwaling tegen de g nade, deze waarheid te zien, dat een die geheiligd is zeker-

nirng(lreC lVaardigd iS' en dat derhaIve iemand die zijn heiligmaking kent, daaraan ook kent zijn rechtvaardigmaking >

Sras Waaraan ZUïglJ Weten' dat CT gerechfvaardigd kin hSJm rëëT' aan het §etui§enis van den Geest; maar kan dezelfde Geest, niet evenzeer stralen op uw genade en

KTgSJ/? f heiIif? Zii'? 1 J°h- 4 :13.14.1 cKt"

re o V Sene ar aan U vertoonen en niet het ande¬

knie«nS18 T ZU.lke vra&en te hooren en ook zulke

k ' e heiligmaking misschien wel voor

een bewys kan verstrekken. Hoe misschien? Is er geen zekerheid ? Volmondig zulks te loochenen, is even kwaad als te bevestigen, dat Gods eigen beloften van genade zulks getui-

doorzoekdl^ h '^ leugens en onwaarheden zijn; want oorzoek de Schriftuur en overweeg eens ernstigliik hoeveel evangelische beloften voor verscheiden genadewerkingen Laan,f1Jn' namelljk voor hen die er deel aan hebben. Neem

maar alleen een proeve van hetgeen er staat, Matth s • a 4 s

S?;.Tafr0n2LZal\maker' diegeen wetprediker was, de zalig-

Wten ,?i?Heetler u1Jgr°lg be-Wijst' door acht of negen beloften , uitdrukkelijk gedaan aan zulke personen, die inkleven-

e genade van armoede, treurigheid, zachtmoedigheid, enz. had-

den , gehjk aklaar gezegd wordt; welk dierbaar testament van

beloften de Heere Jezus nagelaten heeft aan zijn kinderen,