is toegevoegd aan je favorieten.

De gezonde geloovige, zijnde een verhandeling der evangelische bekeering, ontdekkende het werk van Christus' geest in de verzoening eens zondaars met God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij heiliglijk roemen en juichen zullen als in ons eeuwigdurend deel, enz. al hetwelk geen bedriegerijen en droomen kunnen wezen, die nimmer voeden, maar de bedrogen ziel even hongerig laten, o neen, maar het is er waarlijk en inderdaad zoo mede gelegen; het zijn dingen die de vermoeide ziel verzadigen en vervullen met de volheid van God zelf. 't Is derhalve zeker, dat wij den maaltijd hebben zullen, wij, die nu reeds den smaak van de vruchten hebben en dat de geheele som getrouwelijk is opgebracht, waarvan wij reeds den handpenning ontvangen hebben 2 Cor. 5 : 4, 5. Wat wil dat zeggen, dat de Heere ons in vele dingen, ons verzoek niet geven wil, zoolang als wij leven? Wat wil Hij daarmede te kennen geven, dat Hijj ons de vervulling van vele Zijner beloften, niet wil laten zien? Is het omdat Hij ontrouw is? Is het niet veeleer omdat Hij ons liever bekend wil maken, dat er een dag van vernieuwing is, dien Hij voor ons bewaart, en naar welken Hij wil dat wij uitzien zullen, waarin wij zullen kunnen bemerken, dat het niet tevergeefs was dat wij baden, of zonder reden, wat Hij beloofde? Waarom verdrukt Hij ons, en houdt Hij ons in meer ellende, zoowel door uitwendige droefenissen als door inwendige zwarigheden, dan eenig ander volk in de wereld ? Verootmoedigt Hij ons hierdoor niet ? Ontledigt Hij ons hierdoor niet ? Speent Hij ons aldus niet, en maakt ons, als het ware, vaten, groot genoeg om de heerlijkheid te bevatten, waarop wij hopen inde andere wereld?

Maar gij zult zeggen: kan deze heerlijkheid zoo groot wezen ? Wij zien wel, dat er zulk een heerlijkheid zal zijn; maar zal ze wel zoo uitstekend groot, en oneindig wezen?

Ja waarlijk; want:

1. De prijs is groot die er voor betaald is. Het is een verkregen bezitting, Ef. 1 : 14. Door het bloed van Christus gaan wij in het Heilige der Heiligen. Een prijs van oneindige waarde moet een soort van onbeschrijfelijke heerlijkheid aanbrengen .

2. Door Christus zijn wij God nader dan de engelen, wier heerlijkheid wij weten dat zeer groot is.

3. Zal onze heerlijkheid de heerlijkheid van Christus niet vergrooten ? Ef. 1 :14. Indien ja, zoo volgt daaruit dat indien zijn heerlijkheid zoo groot is, de onze een evenredige gelijkheid moet hebben en ook zeer groot moet zijn.