is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoen-deksels op de Ark, welk voorbeeld David van God had; ook wilde God dat niet aan zijn geheugen toevertrouwen. Dit alles heeft de Heere mij, zeide hij, bij geschrifte te verstaan gegeven van zijn hand. Aldus gaf David aan Salomo zijn zoon, het voorgeeld van alles, en dus Salomo zijn zoon bouwde het Huis van God, ziet 1 Chron. 28 van vs. 9 tot vs. 20.

En in overeenkomst hiervan, Jezus Christus de Bouwer van zijn eigen Huis, welk Huis wij zijn, bouwt zijne heilige woning voor Hem, om daarin te wonen, te weten naar het bevel van God den vader, want, zegt hij, Ik heb uit mijzeiven niet gesproken: maar de vader die Mij gezonden heeft, die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal en wat Ik spreken zal. En hierom wordt er gezegd, God gaf Hem de openbaring; en wederom, Hij nam het boek uit de rechterhand desgenen die op den Troon zat; en deed aldus zoover de opbouwing van zijne Kerk belangt. Joh. 12 : 40,

IV. Waarvan de Tempel was gebouwd.

De materialen of stoffen, waarmede de Tempel gebouwd was, waren zoodanig als in hare eigen natuur aan anderen gemeen waren. Dingen die van natuur niet gepast waren om zonder kunst tot zoo een heilig huis gelegd te worden. En dit toont, dat dezulken, van dewelken Christus Jezus voorheeft zijne Kerk te bouwen, van natuur niet beter zijn dan anderen: Maar gelijk de boomen en steenen waarvan de Tempel gebouwd was, eerst behouwen en gepolijst werden, eer zij bekwaam waren om in dat huis gelegd te worden; aldus moeten zondaren waarvan de Kerk staat gebouwd te worden, eerst bekwaam gemaakt worden door het woord en de Leer, en dan gevoegelijk gelegd worden in hare plaats in de Kerk. Want schoon, alles wat de natuur belangt, daar geen onderscheid is tusschen deze die gebruikt worden om Gods huis daarmede te bouwen, nochtans door genade verschillen zij van anderen; even gelijk deze boomen en steenen, welke tot de bouwing behouwen en gepolijst werden, door kunst gemaakt waren om te verschillen van dezulken, dewelken zijn in het bosch of groeve der putten, die van ruw, werden glad gemaakt.

Daarom de Heere Jezus, terwijl Hij materialen zoekt om er zijn huis mede te bouwen, vindt deze stoffen ook het klei