is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tronen en voorbeelden zijn van goede werken, 1 Tim. 6 : 10,

11, 12. Tit. 2 : 7.

Ten derde. Een ander sieraad van dit Voorhuis was, dat het was een ingang tot den Tempel. Liefde is dat, hetwelk ontvangt weezen, armen en bedrukten in de Kerk; wereldsche liefde of die, welke vleeschelijk is stuit op de ingewanden, ja ook de Kerkdeuren, tegen de armen van de kudde; derhalve ziet toe, dat dit soort van liefde nooit van u begunstigd worde. Smeekt liever daarvoor, 't welk is een vrucht van

den Geest. ,,

O Kerk, laat uwe leeraren versierd zijn met uwe hetde, opdat zij u mogen versieren met hunne liefde, en al zoo een sieraad zijn aan u, en aan dat Evangelie, hetwelk zij om Jezus Christus' wille aan u bedienen.

XXII. Van den opgang, waardoor zij opgingen in het 'Voorhuis van den Tempel.

1. Dit voorhuis had ook verscheidene trappen, waardoor zij opgingen tot het Huis des Heeren. Ik weet niet direct het getal van dezelve; schoon Ezechiël er iets van spreekt, Ezech. 40: 3 . Hiervandaan, wanneer de menschen gingen om te aanbidden in den Tempel, worden zij gezegd op te gaan ten huize des

Heeren, Jes. 38 : 22.

Deze trappen dewelke waren de opgang tot den l empel, waren zoo kunstig gezet, en zoo netjes bewerkt dat zij wonderlijk waren om te aanschouwen. Daarom als de Koninginne Van Scheba tot Salomo kwam om zijne wijsheid te verstaan, en zag in het Huis, hetwelk hij gebouwd had, en zijnen opqang, waardoor hij henen opging in het Huis des Heeren; zoo was in haar geen geest meer, 1 Kon. 10 : 4, 5. Zij was door dat gezicht ten eenenmale verzwolgen en overwonnen.

2. Deze trappen, 't zij zij waren cederen, gouden ot steenen trappen, nochtans 't geen tot haar sieraad een toevoegse was, dat was de verwondering van de Koningin. En waarvan zij ook mogen gemaakt zijn, gewis zij waren een schaduw van dezen weq en gangen die wij behooren te nemen tot, en in den Huize Gods. Voetstappen Gods, Ps. 85 : 13, gangen van den Heere bevestigd, Ps. 37 : 23, voetstappen vastgemaakt in Zijn Woord Ps. 119 : 133, voetstappen des geloofs, Rom. 4 : 12, voetstappen des Geestes, 2 Cor. 12 : 18, voet-