is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden bedeelingen en giften van dezen H. Geest genomen, en gegeven worden aan de Kerk en aan hare Leden, voor haar werk en voordeel in deze wereld.

Tangen, weten wij, worden gebruikt in plaats van vingers, waarom Aarons gouden Tang een voorbeeld was van Christi gouden vingers, Hoogl. 5 : 14.

Jesaïas zegt, dat een van de Seraphim tot hem vloog met eene gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het Altaar genomen had, Jes. 6. Hier worden het voorbeeld en het tegenbeeld, te weten tang en hand, tezamen gesteld. Maar de Profeet Ezechiël handelende van gelijke zaken, slaat ten eenemale over, het voorbeeld, de tang, en spreekt alleenlijk van deze heilige hand. En hij sprak tot den Man bekleed met linnen, en hij zeide, gaat in tot tusschen de wielen, tot onder den Cherub, (alwaar het verzoendeksel stond, daar God woonde) en vult uwe vuisten met vurige kolen van tusschen de Cherubim, Ezeh. 10:2.

Aldus ziet gij dat onze gouden tang, nu is omgekeerd in eene gouden hand; in de gouden hand van den man bekleed met linnen, dewelke is Jezus Christus, dewelke bij zijne Hemelvaart ontving van God den Vader, den Geest in alle volheid, om te geven, als zijne Goddelijke Wijsheid wist wat best was, de verscheidene kolen van bedeeling daarvan aan zijne Kerk, tot zijnen lof en hare stichting. Matth. 3:11. Hand. 2.

Het is door deze Hand ook, dat dit H. vuur in onze Wierookvaten gelegd wordt. Het is deze Hand ook, welke deze Kool neemt, om daarmede de lippen der Dienaren aan te roeren, opdat hare woorden gelijk vuur mogen verwarmen. En het is door deze hand, dat de Geest gegeven wordt aan de Kerk. als beantwoordingen van hare heilige gebeden, Luc. 11 : 1, 2. Rom. 8 : 26. Openb. 8 : 5.

Het was gevoegelijk dat het vuur in den Tempel zoude beschikt worden door gouden tangen, maar de H. Geest, door de gouden hand van Christi genade, want die kan verstandiglijk daarvan uitdeelen, navolgens als menschen en zaken geplaatst te zijn, en om te doen en in de Gemeenten gedaan te worden, waarom hij er bijvoegt: Toen stak een Cherub zijne hand uit van tusschen de Cherubim tot het vuur, hetwelk was tusschen de Cherubim, en nam daarvan, en gaf 't in de vuisten desgenen, die met linnen bekleed was, die nam 't, en ging uit, Ezech. 10:7.