is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoed worden en leven; ja .volwassene leeraars zijn Gods voedsters, waarom zij eenen schoot moeten hebben, om haar daarin te leggen, en knieën om haar daarop te troetelen, en lepels om haar daarmede te voeden.

XI. Ook zijn de kinderen niet, dan van groot gebruik in de Kerke Gods, want hij beveelt dat zij gebracht worden om te roepen met de vergadering voor het aangezicht des Heeren om barmhartigheid voor het land, Joël 2 : 16.

XII. De wierook, zeide ik u, was een voorbeeld van de qebeden en de lepels, die ten tijde van Mozes. werden voorgesteld aan den Tempel in een groot getal. Mogelijk om te toonen dat God met deze lepels haar de veelheid der melk welke Hij voor haar verzorgd heeft, wil geven als een antwoord van haar roepen tot Hem, gelijk als de voedster het kind de mamme en de melk geeft.

, G,j weet' de melk wordt geeischt, wanneer het kind

krijt, als men zegt om deszelfs mond daarmede te stoppen

0 kinderen, nept gij maar lustig, God zou u nog meer melk geven.

beeld?' MaaC WaarV3n Waren deze 9ouden lepels een voor-

v'Vfw0^ '!ldien de meLk iS het Sap' en de vertroosting van het Woord, dan moeten de lepels zijn deze zachte spreuken en gouden besluiten, met welke de leeraars hare zielen daardoor voeden Ik heb u met melk gevoed, zegt Paulus. Vergelijkt deze drie teksten, 1 Petr. 2 : 1 3. 1 Cor. 3 • 2

1 Thess. 2:7.

XV. En dit is de weg om te versterken de slappe handen en de zwakke knieën vast te stellen. Dit is de weg om haar mannen te doen worden, welke nu maar als kinderen van dagen zijn. Aldus mag de kleinste tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ja, dus zult gij in vervolg van jd, een klein kind doen spelen met een luipaard, ja een beer

• T0"j l gatten; '3 dus 2ult 9'i hem verstouten om zijne hand in het hol van eenen adder te steken, en te spelen voor den kuil des Balisken, Jes. 11 ■. 6—8. Cap. 60 : 22

Dewelke nu de dapperste is, was een kind; dewelke nu spijs kan eten, was somtijds blijde met melk, en om met den lepel gevoed te worden. Kinderen in Christus moeten derhalve niet veracht noch voorbij gezien worden; God heeft voor haar verzorgd melk, en lepels om daarmede te eten, opdat zij