is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe voorvallen, nieuwe barmhartigheden, nieuwe verlossingen, nieuwe ontdekkingen van God aan de ziel, of voor neiuwe gestalten des harten. En zijn zulke, als meest innemende, meest behagende en meest verkwikkelijk zijn voor de ziel.

V. Deze gezangen van ouds, om deze van heidensche gezangen te onderscheiden, werden genoemd Gods gezangen, des Heeren gezangen, omdat ze door Hem onderwezen en van Hem geleerd, en aan haar opgelegd werden om tot zijnen lof gezongen te worden. Hierom zegt David, dat God een nieuw lied in zijnen mond gegeven had, eenen lofzang onzen Gode, 1 Chron. 25 : 7. Ps. 40 : 4. Ps. 47 ; 6, 7. en Ps. 137 : 4.

Deze gezangen werden ook genoemd de gezangen Sions en de gezangen des Tempels, Ps. 137 : 3. Amos. 8 : 3.

En zij worden zoo genoemd, alsof zij de hare waren om daar te zingen, van die van Sion en de aanbidders in den Tempel; ik zeg, om in de Kerk te zingen, door de Kerk, ter eere van Hem, die de God van de Kerk is, voor de barmhartigheden, weldaden en zegeningen, welke zij van Hem ontvangen heeft. Sions gezangen, 1 empel gezangen, moeten door Sions zonen en Tempel-aanbidders gezongen worden.

De vrijgekochten des Heeren zullen wederkeeren en met gejuich tot Sion komen: en de eeuwige blijdschap zal op haar hoofd wezen: vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Daarom zullen zij komen en zingen op de hoogte Sions; en zij zullen daar naar toe samenvloeien tot de goedheid des Heeren. Laat ze juichen die in de rotssteenen wonen, en van den top der bergen afschreeuwen, fes. 51 : 11. Cap. 42 ; 11.

Gode te zingen is de hoogste Godsdienst, waar wij voor vatbaar zijn, om in den hemel te volbrengen; en het is veel, indien zondaren op aarde, zonder genade, bekwaam zouden zijn om het aangenaam, volgens zijn instelling te volbrengen. Ik bid God, dat het gedaan mag worden door alle dezen, welke heden ten dage in de Kerk geraken, en geest en met verstand.

LV. Van de verecniging van het Heilige en den Allerheiligsten Tempel.

Wat gemeenlijk genoemd werd den Tempel Gods te Jeruzalem, opgemerkt als bestaande uit twee gedeelten, werd