is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Het voorhangsel van den Tempel was gemaakt van hemelsblauw, dezelfde kleur des hemels; van purper en scharlaken, welke de kleuren van vele wolken zijn, door de weerkaatsing van de zon. Maar nog eens,

(4) Het voorhangsel was ook een voorbeeld van Christus' lichaam, want gelijk het voorhangsel des Tempels, geheel zijnde, bewaarde het gezicht van de dingen van het heilige der heilige voor ons, maar gescheurd zijnde, aan den mensch gelegenheid gaf daarin te zien. Alzoo het lichaam van Christus, geheel zijnde, bewaarde voor ons de dingen van het H. der heilige, vanwege dat gezicht, hetwelk wij, nadat Hij doorstoken was, daarvan hebben. Hierom wordt ons gezegd in te gaan in het heiligdom door geloof, door het voorhangsel, dat is door zijn vleesch, Hebr. 10 : 19—22.

Maar nochtans zeg ik, alles is door geloof, en inderdaad het scheuren van het voorhangsel op dien dag, waarin Christus gekruist werd, predikte dit uitdrukkelijk aan ons. Want niet eerder was het lichaam van Christus doorstoken, of het voorhangsel des Tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en aldus werd een weg gebaand, voor een klaarder gezicht van hetgeen daar achter was, beide in het voorbeeld en het tegenbeeld, Matth. 27 : 50—53. Hebr. 10 : 19, 20.

Aldus ziet gij dat het voorhangsel des Tempels een voorbeeld was van deze zichtbare hemelen, en ook van Christus lichaam; van het eerste, omdat Hij daardoor ging tot den Vader; van het tweede, omdat wij daar vrijmoedigheid hebben om te komen tot den Vader.

Ik lees ook van twee andere voorhangsels, gelijk dit gespreid was over het aangezicht van Mozes, zoodat de kinderen Israëls niet zouden sterkelijk (daarop) zien, en van het eerste voorhangsel des tabernakels. Doch van deze zal ik op deze plaats niet spreken.

Op het voorhangsel des Tempels daar waren ook de afbeeldingen der Cherubijnen gewrocht, dat is, van Engelen, om te toonen, dat gelijk de Engelen met ons hier zijn, en passen op ons alle dagen onzer vreemdelingschap in deze wereld; zoo, wanneer wij sterven, staan zij gereed, zoowel aan het voorhangsel als aan de deur van deze hemelen, om gelast zijnde ons te komen halen, en ons te dragen in Abrahams schoot, Luc. 16 : 22.

Het voorhangsel aldus begrepen zijnde, leert ons eerst waar