is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXVI. Van den hoogepriester en van zijn ambt in den binnensten Tempel.

De zaken aldus in het allerheiligste Huis verordend zijnde, ging de priester derwaarts, zooals hij aangesteld was om zijn ambt te doen, -welk was het reukwerk in zijn gouden wierookvat te branden, en met zijnen vinger het bloed van zijne offerande te sprenkelen voor het volk op en voor het verzoendeksel; Exod. 30 : 7—10. Lev. 16 : 11—14.

Nu tot zijn bijzonder werk had hij bijzondere voorbereidingen.

I. Hij moest zich met water wasschen.

II. Dan moest hij zijn heilige kleeren aantrekken.

III. Vervolgens moest hij met heilige olie gezalfd worden.

IV. Dan moest een offerande voor hem geofferd worden om hem verder voor zijn ambt bekwaam te maken.

V. Hij moest ook een gedeelte van het bloed zijner offerande doen op zijn rechter oorlappen, op den duim van zijn rechterhand, en op den grooten teen van zijn rechtervoet.

Dit gedaan zijnde, moest er nog een gedeelte van het bloed, naast de zalf-olie op hem en zijn kleeren gestort worden; want op deze wijze moest hij tot zijn werk als hoogepriester ingewijd worden, Exod. 29.

Zijn wassching in het water, beteekent de zuiverheid van Christus' menschheid.

Zijn keurige kleeren waren een voorbeeld van alle volmaaktheden van Christus' gerechtigheid.

De heilige olie, welke op zijn hoofd moest uitgestort worden, toont aan hoe Christus met den H. Geest tot zijn werk als priester gezalfd was.

De offerande van zijne inwijding was een voorbeeld van die offerande, welke Christus in den Hof offerde, wanneer Hij zijn zweet met zijn eigen bloed vermengde, en met tranen en sterke roepingen smeekte, dengenen, die hem uit den dood kon verlossen, en werd verhoord uit de vrees; want zijn bloed, gelijk Aaron was met het bloed van de voor hem geslachte vaars, was deze gezegende van het hoofd tot de voeten toe besmeerd, wanneer zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds. die op de aarde afliepen. Luc. 22 : 44. Hebr. 10 : 20.

Aaron dus toebereid zijnde, offerde hij zijn offerande voor het volk, en bracht het bloed binnen het voorhangsel, Levit.