is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Schoonheid van Sion,

en de Heerlijkheid der Kerk,

In hare betrekking tot Christus, volgens Jes. 56 : 7 want mijn Huis zal genoemd worden een huis des gebeds voor alle volkeren.

In dit Hoofdstuk van 't 3de tot 't 8ste vs. hebben wij beloften en voorstellingen, van de roeping der heidenen en vreemdeïngen, tot de kerk van God, niettegenstaande eeniqe teqenwerpingen of verhinderingen, in haren weg gelegd door ceremomeele en voorbeeldige instellingen, die alle moesten vernietigd worden in het huis van Christus, Eph. 2 : 13, 14, 15, 16, en Coll 2 : 14, banende den weg tot voltooiing van die bijzondere belofte,/es. 2 : 2, 3. En het zal geschieden in t laatste der dagen, dat de weg van t huis des Heeren zal vastgesteld worden op den top der bergen, etc.

De woorden van 't 7de vs. zijn een kort verhaal van 't geheel, voorstellende de roeping der heidenen tot den heiligen ■ geestelijke kerk van Christus, waarin gij ook hebt een

beschaving van den dienst door haar uitgevoerd op de komst.

ZnA A ^ . aan9enaam zijn op mijn altaar, beantwoordende die uitstekende voorstelling van de godsdienst van de geroepen heidenen. Mal. 1 : 10. want van den opgang der zonne tot deszelfs ondergang, zal mijn naam groot zijn nder de heidenen, en in alle plaatsen zal reukwerk geofferd worden m Mijnen naam en zoenoffers want Mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der heirscharen

De geestelijke dienst van de heiligen onder de heidenen zijn in iedere plaats voorgesteld door deze ceremoniëele instelling van reukwerk, altaar en offerande, zijnde toen meest den Heere aangenaam, als zijn eigen instelling. Nu deze heele

«iol\I<eenS zond« w*" leden of

schoonheid, en voorgesteld in de woorden van den tekst Het-

no!" fu- VOreï "oemde grande, en brandofferen, dat noemt hij hier gebed; en die te voren waren de zonen eens