is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier wordt voorgesteld aan zichzelf; Hij noemt ze Mijn Huis Dat het is zijn Huis, zal ik verder bewijzen. Drie dinqen worden vereischt om een huis te maken: 1. Een fundament. 2. De stof tot samenstelling. 3. Een juiste samenvoeging van beide tot een behoorlijk gebouw; en deze alle behooren tot de kerk van Christus.

I. Het heeft een fundament, Ik heb gelegd het fundament. zegt Pau us. 1 Cor. 3 : 10. Niemand kan een ander fundament leggen als t geen gelegd is. 'f welk is Jezus Christus os 11 Hetgeen Paulus in bediening legde, dat legt God zelf in de eerste plaats dadelijk. Dus zegt de Heere God, Ziet Ik leo ï>ion tot een fundament, een beproefde hoeksteen, een kostet j eksteen' een zeker fundament. Jes. 28 : 16. Nu dit fundament is niet anders dan de rotssteen, waarop de kerk gebouwd is, Matth. 16 : 18. Zoo dat ze de poort der hel niet kan overwmnen, mededeelende sterkte en al wat noodiq is tot ieder deel van het gebouw.

II. Een fundament alleen maakt geen huis, daar moeten matenalen z.jn om het van alles op te bouwen, deze hebben

i)l Petr. 2 ; 5. Gij zijt (zegt Hij) levende steenen: Alle ^ods uitverkorenen zijn steenen, die in de rechte tijd behouwen worden, en tot dit gebouw klaar gemaakt; want de

ka" T> dienstl9 zijn, tenzij dat ze goed gerangschikt werd, en wijselijk samengevoegd, anders is 't een hoop en geen huis; zoo ook m t geestelijke moet alles gericht zijn

der97rolff '' / f2' 9^ ^ gebouwd °P 'f fundament

vprzpn' -lS T1!,geestelijke hemelsche stof in deze drie verzen; ik zal alleen eenige bijzonderheden aanhalen: 1. Het

r dat,huisi de,zen Tempel is gelegd, en dat is rSHChnSUS; an' fundamenten kan geen mensch leggen: Hij is hier genoemd de uiterste Hoeksteen; en 't fundament der profeten en apostelen. Het is niet, wat zij waren maar wat zij legde. Een uitdrukking van de werken der personen en niet van de gewerkte dingen

2. De stof van dit gebouw uitverkoren geloovioen• in 't vorige vers genoemd medeburgers der heiligen en huisgenooten Gocfc; zij alleen zijn gebouwd op Christus, en zijn daardoor met Hem vereenigd; daar is geen enkele bedorven steen die dood en verrot is in t gansche gebouw, zooals zal worden