is toegevoegd aan je favorieten.

The A and B certificates

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1910.

„Als je tweede klas reist, moog je hier niet komen", zei de hofmeester, terwijl hij den knaap zijn plaatsbewijs overhandigde. „Dien kant uit!" en hij gaf hem een duwtje, om hem zijn bedoeling recht duidelijk te maken.

5 Philip had een gevoel alsof hij weggejaagd werd, en ondanks zichzelven bloosde hij van schaamte, en zag hij rond of ook iemand van die vernedering getuige was geweest.

Niemand had het gezien behalve een magere man met een bleek gelaat, die onbewegelijk naar de passagiers stond te 10 kijken, die op het dek heen en weerliepen. „Ik wist niet, dat ik daar niet wezen mocht", zei Philip, om tegenover den eenigen getuige zijn gedrag te verontschuldigen. De magere man haalde met een flauwen glimlach de schouders op, hetgeen evengoed beteekenen kon, dat dit hem volmaakt onver15 schillig was, als dat de hofmeester een dwaas was om op zulke dingen te letten. „Er reizen er zooveel eerste klas, die er niet hooren", mompelde hij half luid.

„Hoe laat zouden we wel aankomen?" vroeg Philip, om het gesprek voort te zetten; maar hetzij de ander geen lust 20 had om een praatje te maken, hetzij hij werkelijk de vraag niet verstaan had, of ze te onbeduidend vond, hij gaf geen antwoord en keerde zich om, nu zijn vorschend oog richtend op een groepje passagiers, die het zich op 't dek gemakkelijk maakten.

25 Opnieuw maakte zich een gevoel van schaamte van Philip meester. Hij besefte, dat hij weer een dwaas figuur had gemaakt en blijk van onervarenheid gegeven had, door een vreemde voor de tweede maal aan te spreken, terwijl hij op zijn eerste woorden ternauwernood antwoord had gekregen. 30 Hij wandelde verder, maar vond niemand tot wien hij zich aangetrokken voelde. Allen waren uit een anderen stand, en hadden het te druk om zich te bemoeien met den zeventienjarigen knaap, die behoefte had om, nu hij zich voor de eerste maal in een vreemde wereld bewoog, zijn indrukken mee te 35 deelen en inlichtingen te vragen. Hij keerde dus terug tot den man, dien hij het eerst had aangesproken, en die nu in dezelfde