is toegevoegd aan je favorieten.

The A and B certificates

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haven, waar ik zoo dikwijls met vrienden geroeid had. Ze was nu zóó vol schepen, dat het veel te gevaarlijk zou zijn er kinderen te laten spelen, zooals wij hadden mogen doen. Ook 20 hier kon ik niet nalaten te betreuren, dat er zoo weinig was overgebleven van wat mij placht aan te trekken. Ik had grooten lust met den eersten trein, dien ik kon halen, het stadje te verlaten, maar ik wilde toch eerst gaan zien, wat er geworden was van de pastorie, die aan 't andere einde 25 der stad had gelegen ongeveer een kwartier gaans van de haven. Het scheen eerst, dat mij hier geen nieuwe teleurstellig wachtte. De breede laan, omzoomd door statige beuken en kastanjeboomen, die er heen leidde, was dezelfde gebleven. Na een minuut of vijf geloopen te hebben, kwam ik aan het 30 houten hek, dat toegang gaf tot den uitgestrekten tuin voor het huis. Wat een plezier hadden mijn makkers gehad, wanneer ze er met mij in mochten spelen naar hartelust, want een tuin van die grootte was nergens anders in de stad te vinden. Het priëel, waarin ik des zomers altijd mijn huiswerk maakte, 35 was er niet meer; het geheel maakte een minder landelijken indruk, ofschoon ik niet precies kon zeggen, waar dat aan lag. Ik waagde het den tuin in te gaan met de gedachte, dat als ik toevalligerwijze iemand mocht ontmoeten, het een voldoende verontschuldiging zou zijn, als ik zeide dat dit mijn 40 ouderlijk huis was geweest. Van het huis zag ik echter nog weinig, daar het geheel verborgen was achter breedgetakte lindeboomen. Ik ging voorbij prachtige bloembedden, langs slingerende paden en kwam ten laatste bij ... .

Welk een ontgoocheling! In plaats van de mij zoo dierbare, 45 met klimop begroeide pastorie stond daar een nieuwe, in roode steen opgetrokken villa. Dit was meer dan ik kon verdragen. Ik wierp niet meer dan één enkelen blik op het prachtige gebouw, draaide mij om, en haastte mij terug naar het station.

1. The repetition of when after whenever is difficult to avoid: unless we begin the sentence with: every time that.—Difference between stay, sojourn, residence, abode. — Why not for my stay?

Eukman, The A and B Certificates, II. 3