is toegevoegd aan je favorieten.

Van spreken tot schrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestel uitgevonden, waardoor de zwakste geluiden kunnen opgevangen en opgeteekend worden. En daardoor is hij tot de ontdekking gekomen, dat visschen en schaaldieren een zeker gebrom doen hooren, waardoor ze met elkander kunnen praten. Van alle visschen schijnt de knorhaan de grootste babbelaar.

Voortaan zal men dus niet meer volkomen naar waarheid kunnen zeggen: zoo stom als een visch.

Mannelijk zijn: droom, visch.

116. Iets over de godsdiensten in ons land.

De godsdienst van de eerste bewoners van ons land bestond in een vereering van de natuurkrachten, die ze zich als goden en godinnen dachten. Hun godsdienstige feesten vielen samen met de wisseling van de jaargetijden: veel gebruiken op de Christelijke feesten heden ten dage herinneren nog aan deze heidensche, als: het eten van eieren op het Paaschfeest. Het branden van vuurtjes op Hartjesdag is er ook een overblijfsel van.

De Franken brachten het Christendom, dat meestal nog zeer vermengd was met heidensche begrippen. Het geloof aan spoken en heksen, aan goede en kwade geesten bleef nog lang bestaan en is zelfs nog niet geheel verdwenen.

Onder de Republiek h^erschte een voor dien tijd groote mate van godsdienstvrijheid; toch mocht alleen de Hervormde godsdienst openlijk uitgeoefend worden. Dc Roomsch-Katholieke en Israëlietische kerken in de achterbuurten van onze groote steden bewijzen, dat de uitoefening van de andere godsdiensten slechts oogluikend werd toegelaten.

Eerst na de Fransche Revolutie, die ook in ons land haar grooten invloed deed gelden, kwam meer vrijheid. Ieder mag nu in volledige vrijheid zijn godsdienst uitoefenen, zooals hij wil, mits hij geen aanstoot geeft. De