is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik den spreker te hebben begrepen en daarvoor zeg ik hem dank

Op deze wijs geboren en gebakerd, is de reputatie van de nieuwe legende, bastaard van door klasse-egoisme verkrachte wetenschap, weldra zegevierend over het land gegaan. De legende, krijgen hare voedsters hun zin, moet de waarheid verdringen en de werkelijkheid tot leugen maken. Dat, wat in groote Europeesche rijken mêe inhoud is en de bewegende kracht van politieke partijformatie en van strijd in de wetgevende macht: de kwestie van den middenstand: hoe haar te redden voor eene oplossing welke reeds halverwege voltooid is — mêe de gewichtigste van alle groote kwestiën in de geheele kapitalistische wereld — wordt plotseling een hersenschim, een vooroordeel, een misverstand ; wordt een sprookje, door de wetenschap weerlegd. Het woord gaat van mond tot mond: Schmoller heeft het sprookje van den ondergaanden middenstand vernietigd. Wat er somtijds afvalt is de naam van den auteur, reeds krijgt de legende de kracht van een publieke opinie. Wat er altijd bij behoort, verzwegen of gezegd, is schimp op de socialisten wier koppige partijzucht voor geen betoog vatbaar is.

Ook voor hare kritische toepassing had men trouwens reeds in de vergadering aanstonds gezorgd. Het was prof. Wagner die in het debat de vrijheid verzocht voor een paar «aanvullingen"') — »in de eerste plaats,"

') Verslag bl. 172.