is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' verband — het brengt vertwijfeling en haat tegen het bestaande in de harten van duizende rustige en tevreden lieden. — Het grootkapitaal besmet het winkelbedrijf met slechte zeden, ruineert het zekerst den eerlijken neringdoende, verbindt de glorie van het sukces aan een onredelijken handel. — Het grootkapitaal is een geweldmiddel in de handen van speculanten, bedriegers en woekeraars: van Joden. — Het grootkapitaal is een pest in den handel, een vijand van de samenle\ ing, een geesel van de menschheid: — neêr met *het grootkapitaal door alle middelen van macht en recht! De koncentratie van het kapitaal in den kleinhandel, die de klasse in welker handen hij zich bevond, haar bestaansmiddel ontneemt, heeft een beweging van verzet en reaktie gewekt, welke voor gevoelens als deze en onder deze leuzen een propaganda voert, in vele landen een der groote gebeurtenissen van den klassenstrijd. Het groote doel van den strijd is de overmacht te breken van het kapitaal; in het bijzonder tracht men de uitbreiding van het groote winkelbedrijf en ook van de koöperatie te beletten; het voornaamste strijdmiddel is de politieke macht.

De algemeene strekking van de beweging en haar algemeen doel, omschrijft prof. Biermer als volgt: »het zijn niet", zegt hij, »buitensporigheden die men wil beteugelen : maar bepaalde moderne ondernemingsvormen in het handelsbedrijf, welke het bestaan van kleine en middelsoort bedrijven ondermijnen, wil men in hunne