is toegevoegd aan je favorieten.

Witte en zwarte tooverij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijken. Wij moeten dan begrijpen, dat al deze stof is geladen met een soort leven; en de studie van het occultisme stelt ons in staat om onderscheid te maken tusschen de vele varieteiten van dit vreemde leven en te leeren, dat deze verschillende soorten in de tooverkunst voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. De fijnere en meer kneedbare stof van de astale en gedachte-gebieden is zeer gevoelig voor de werking van den menschelijken wil; zoodat de levende kracht welke dit leven inhoudt tot op zeer groote hoogte ter beschikking staat van ieder, die leert, hoe het te gebruiken.

Soms lezen wij in de Theosofische letterkunde over "elementalen". In eigenlijken zin is het woord slechts van toepassing op tijdelijke schepsels door de werking van den menschelijken wil opgebouwd uit dit levend bestaan en den stof waarin het is ingeboren. Zulke wezens zijn natuurlijk niet duurzaam en zijn in geen enkele beteekenis van het woord ontwikkelende wezens. Dat wil zeggen, het leven waaruit zij zijn samengesteld heeft een ontwikkeling op zichzelf als leven; maar het wezen dat tijdelijk daaruit wordt samengesteld heeft geen ontwikkeling als een wezen en geen vermogen om weder te worden geboren. Het kan inderdaad worden beschreven als tijdelijk bestaande uit een lichaam en een ziel want de stof en haar levende kernstof vormen een voertuig dat wordt bezield door de gedachte, die uitgeworpen wordt; en de duur van dezen gedachte-vorm als een afzonderlijk wezen hangt geheel af van de sterkte der gedachte-kracht die zijn bezielend beginsel is en hem tezamen houdt. Zoodra die kracht wegsterft zal zijn lichaam van astrale of gedachte-stof, doordrongen van elementale kernstof, uiteenvallen en de kernstof en stof zullen eenvoudig terugkeeren tot de omringende omgeving waaruit zij waren getrokken. Deze gedachte-vormen kunnen evenwel, zoolang zij