is toegevoegd aan je favorieten.

Witte en zwarte tooverij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treedt en even het wij-water met de hand aanraakt, zeggen of de priester, die het wijdde al of niet werkelijke kracht en gedachte in zijn werk gelegd heeft.

Gewijd water wordt in vele andere ceremoniën der kerk gebruikt. Bij den doop b.v. wordt het water zorgvuldig gezegend vóór de ceremonie aanvangt; en zelfs in den dienst van de Engelsche kerk zult gij hiervan nog sporen aantreffen, want de priester bidt, dat het water geheiligd moge worden, voor het mystieke schoon wasschen van zonde en wanneer hij deze woorden uit is het de gewoonte dat hij in het water dat gebruikt moet worden, het teeken van een kruis maakt. Men zal zich ook herinneren dat kerken of begraafplaatsen gewijd of bestemd worden voor een heilig doel en daar wordt ook een bijzondere krachtsinspanning uitgeoefend om goede invloeden te verbreiden zoodat allen die binnentreden daardoor in den vereischten godvruchtigen gemoedstoestand zullen worden gebracht. Bijna ieder voorwerp dat in den dienst der kerk gebruikt wordt werd oorspronkelijk op dezelfde wijze gewijd ; de vaten van het altaar, de kleederen der priesters, de bellen, de wierook, alles had zijn bijzondere zegening. De bellen werden doordrongen van zekere trillingssnelheden en een zeker soort magnetisme; het denkbeeld was n.1. dat de gedachte en gevoelens welke deze opwekten zouden worden verspreid overal waar het geluid der bellen heen ging — een volkomen wetenschappelijk denkbeeld van het gezichtspunt der hoogere occulte natuurkunde. Op dezelfde wijze werd de wierook afzonderlijk gezegend, opdat deze zegening zou worden uitgestrooid overal waar haar geur zou doordringen, en dat haar reuk alle slechte gedachte of invloeden zou verdrijven uit de kerk waarin zij gebruikt werd.

Klaarblijkelijk wordt ook mesmerische invloed aangewend in de ceremonie van de wijding der priesters; want men zal zich herinneren, dat de bisschop niet