is toegevoegd aan je favorieten.

Barthold Meryan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarover anders dan over zijn onmogelijken heilstaat natuurlijk .... alle menschen gelijk, en met elkaar levend in vrede en broederschap als Adam en Eva in het paradijs vóór den zondeval!"

„En duldt Prof. Denners — de man der strenge wetenschap — duldt die dat in zijn huis dergelijke absurditeiten worden verkocht?" vroeg Barthold met plotselinge ergernis. ,,En moeten verstandige menschen daar misschien naar luisteren ? Het spijt me hier gekomen te zijn en ik heb grooten lust me stilletjes te eclipseeren."

De ander schaterde en zag hem weer met onverholen Schadenfreude aan.

„Ja, je conservatief-aristocratische ooren zullen heel wat te verwerken krijgen dezen avond, dat kan ik je wel voorspellen. Degeen die je hier bracht, heeft er je mooi laten inloopen Wie is het?"

„Och ik kwam met Warrens. Maar waarom noem je me conservatief? Dat ben ik volstrekt niet. Ik ben liberaal."

„Jawel, jawel, wij kennen dat steile liberalisme, dat tegenwoordig de hardnekkigste behoudzucht vertegenwoordigt. Maar begrijp me goed.... al zou ik me zelf voor den dood niet liberaal willen noemen, toch plaats ik me lijnrecht tegenover dien communard, met zijn afschaffing van privaat-bezit en zijn malle verdeelings-theorieën!" En hij wees naar het andere einde der kamer, waar een soort van bestuurstafel gereed was gezet met het traditioneele groene kleed, waaraan de dochter des huizes, met de noodige paperassen voor zich, en de spreker hadden plaats genomen.

„En zie toch eens dat jonge meisje!" zeide Barthold met een soort van afschuw. „Het is letterlijk niet om aan te zien!"

„Wat 'n idee! Mij hindert dat blonde meisjeskopje niets, integendeel. En wat socialistische bombast te hooren uitkramen, zal me ook niet compromitteeren, te meer daar hij straks natuurlijk duchtig op zijn kop zal krijgen? Hoe ter wereld kom jij toch zoo provinciaalsch, jij, een volbloed Amsterdammer 1 Men zou zeggen dat je uit Groenland komt!"

Nefler's toon klonk sarcastisch. Schatrijk, de zoon van een parvenu, werd hij niet in den meer intiemen kring der aristocratische jongelui geduld, en vond hij het oogenblik nu bij uitstek geschikt om dat „Amsterdamsch patriciërszoontje" zijn standsvooroordeelen betaald te zetten, want Meryan stond in Delft als „een onmogelijke aristocraat" bekend. Zijn gezegde had doel getroffen. Een gloed steeg Barthold naar het hoofd.

„Een Amsterdammer stelt er vóór alles prijs op zijn tijd niet weg te smijten!" antwoordde hij scherp. „En de mijne