is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE GEDEELTE. DE OPENBARING IN HET ALGEMEEN.

De Openbaring.

De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God (Ps. 13, 1), zoo spreekt terecht de Psalmist. Immers wanneer wjj overwegen, met welke wonderbare orde en regelmaat de millioenen sterren aan den hemel zich bewegen, met welke onbegrijpelijke wijsheid en doelmatigheid geheel de schepping is ingericht, dan moeten wij daaruit noodzakelijkerwijze besluiten, dat er een Wezen bestaat, oneindig machtig, goed en wijs, een Schepper, die, zelf van alle eeuwigheid bestaande, dat alles heeft voortgebracht. Dwaas zijn derhalve alle menschen, zegt de H. Schrift (Wijsheid 13, 1), die geen kennis van God hebben en die uit de zichtbare goederen niet begrijpen, dat Hij bestaat, en die den Meester uit zijn werken niet kennen. Inderdaad, wat kan onzinniger en dwazer zijn dan te meenen, dat deze wonderbare orde haar ontstaan dankt aan het blinde toeval, voortgebracht is door een blind werkende kracht zonder verstand en vrijen wil. Daarom verklaart de H. Paulus, dat niemand te verontschuldigen is, die den waren God niet kent uit de zichtbare schepping!) (Rom. 1, 19—20).

11 De bewijzen voor liet bestaan van God vindt men in de brochures van Th. Famulus (Pater Bensdorp): „Geen God"? en „Godloochenaarswijsheid".