is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand kan komen tot de kennis van verschillende waarheden omtrent God en 'smenschen verhouding tot Hem.

Veel beter echter en veel volmaakter leeren wij God, zijn H. Wil, ons zelf, ons doel en de weg naar dat doel kennen door de bovennatuurlijke goddelijke openbaring. God heeft n.1. vele waarheden op een buitengewone, bovennatuurlijke wijze aan de menschen bekend gemaakt, geopenbaard. Die goddelijke openbaring omvat verschillende natuurlijke waarheden, welke de mensch anders zeer moeilijk en dan nog op gebrekkige wijze had leeren kennen, en tevens vele bovennatuurlijke waarheden, geheimen, die de inenschelijke rede uit zich zelf nooit had kunnen achterhalen.

Dat zulk een openbaring mogelijk is, zal ons vanzelf blijken, als wij straks aantoonen, dat ze werkelijk heeft plaats gehad. Trouwens geen verstandig mensch zal dit betwijfelen. Immers de menschen kunnen hetgeen zij weten elkander vertellen, en zou dan God, de Alwetende en Almachtige, den mensch niet van zijn kennis kunnen mededeelen en zóó mededeelen; dat de mensch zeker weet, dat God het is, die tot hem spreekt ? Of is het den mensch onwaardig te gelooven aan hetgeen God hem zegt, terwijl hij het toch volstrekt niet beneden zich acht voor waar te houden, wat betrouwbare getuigen hein mededeelen?

De Noodzakelijkheid der Openbaring.

Zonder het licht der bovennatuurlijke openbaring zouden de menschen zelfs die waarheden, welke het gezond verstand strikt genomen kan achterhalen, b.v. dat er een God is, dat de ziel onsterfelijk is, dat God het goede loont en het kwade straft, het wezen en de eigenschappen van God enz. toch niet genoegzaam en voldoende kennen. De meeste menschen