is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiochië, gemarteld onder Keizer Trajanus 98 117, ontleent woorden aan Mattheus en Joannes. Polycarpus, leerling van den Apostel Joannes, in het jaar 155 op 86-jarigen leeftijd gestorven, gebruikt Mattheus, Marcus en Lucas. Papias, leerling van Joannes en vriend van Polycarpus, spreekt in zijn boek: „Verklaringen van de uitspraken des Heeren", geschreven omstreeks het jaar 13.0, uitdrukkelijk over de Evangeliën van Marcus en Mattheus. De H. Justinus, gestorven tusschen de jaren 163 en 167, kende de vier Evangeliën. De Syriër Tatianus, leerling van Justinus, schreef een levensgeschiedenis van Jezus, samengesteld uit de vier Evangeliën.

Uitdrukkelijk worden de vier Evangeliën en de schrijvers ervan genoemd door den H. Irenaeus, op zijn laatst geboren omstreeks het jaar 140, bisschop van Lyon, die in zijn jeugd den H. Polycarpus had gehoord en verschillende andere tijdgenooten van de Apostelen persoonlijk had gekend, zooals hij meermalen verzekert. Eveneens zijn de vier Evangeliën bekend aan Tertullianus, geboren omstreeks het jaar 160, Clemens van Alexandrië, geb. omstreeks 150, die beide den oorsprong der Evangeliën nauwkeurig hadden onderzocht.*)

Zelfs de ketters uit de eerste helft der tweede eeuw kenden de Evangeliën en beschouwden ze als geschriften der Apostelen en leerlingen. Ze halen ze voortdurend aan, om er hun dwaling door te bewijzen; zij vervalschten ze zelfs, wanneer ze in strijd schenen met hun leer. Waarom deden ze dat? Waarom zeiden ze dan maar niet liever, dat die Evangeliën niet van Apostolischen oorsprong waren ? Omdat ze wel inzagen, dat de echtheid der Evangeliën zóózeer boven allen twijfel verheven was, dat het eenvoudig een dwaasheid zou zijn geweest het te ontkennen.

Voor de echtheid pleit het eenparig getuigenis van de kei¬

lt Over Irenaeus, Tertullianus en Clemens van Alexandrië zie Bensdorp: Legende of Historie ? bl. 57—75.