is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meester in volmaaktheid achterbleven. Geen der groote mannen, van wie de geschiedenis spreekt, kan in zijn schaduw staan. Geen mensch op aarde leidde een leven zoo vlekkeloos en zoo rijk aan alle deugden tevens.

Zelfs zij die zijn Godheid loochenen, moeten Hem toch erkennen als „den grooten Wijze van Nazareth, den grooten Hervormer, den grootsten Weldoener der menschheid, den wijste en heiligste van alle menschen."*)

Dit heilig leven van Christus dwingt ons te erkennen, dat „in zijn mond geen bedrog gevonden wordt" (I Petr. 2 : 22), dat Hij is „de Heilige en Waarachtige" (Openb. 3 : 7). Welnu diezelfde Christus zegt ons uitdrukkelijk en herhaaldelijk, dat Hij door God is gezonden, dat Hij de Zoon Gods zelf is. Zijn woorden moeten wij gelooven, want iemand, die zoo vlekkeloos en heilig leefde, kan toch onmogelijk een bedrieger zijn.

2. De vervulling der Profetieën in Christus.

Ten tijde dat Christus geboren werd, bestond onder de Joden algemeen de verwachting, dat er een Messias, een door God gezonden verlosser zou komen.

Dit blijkt uit verschillende feiten. Toen de Wijzen uit het Oosten te Jeruzalem kwamen en aan Herodes vroegen, waar de Koning der Joden geboren was, werd hij zeer ontsteld, en geheel Jeruzalem met hem, en liet aanstonds onderzoeken, waar de Christus zou geboren worden. Tot anlwoord ontving hij: in Bethlehem. Als de Joden Joannes den Dooper vragen: „wie zijt gij", dan antwoordt hij: „niet ik ben de Christus". Later zendt hij zijn leerlingen naar Jezus met de vraag: „Zijt Gij het, die komen moet, of hebben wij een anderen te verwachten"? (Matth. 11 : 3).

1) Roh. Wat is Christus? 34.