is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom zegt ook de H. Paulus: „de letter doodt, maar de geest maakt levend" (II Cor. 3 : 6), n.1. de levendmakende H. Oeest, die altijd bij de Kerk blijft tot aan het einde der wereld.

Het is ook overeenkomstig de waardigheid Gods, niet aan de doode letter van een boek, dat voor allerlei uitleg vatbaar is, zijn waarheid toe te vertrouwen, maar aan het levend woord zijner grootsche stichting de H. Kerk, die ook hierin trouw het voorbeeld van Christus volgt, die geen boeken heeft geschreven en verspreid, maar gepredikt en geleden en met zijn bloed voor de waarheid getuigenis heeft afgelegd. *)

Hoe eindelijk zou eenheid in het geloof mogelijk zijn, wanneer er geen onfeilbare Kerk bestond, die als opperste rechter uitspraak doet, waar geloofsgeschillen ontstaan, en daardoor aan alle oneenigheid en twijfel een einde maakt? Om deze en vele andere redenen nog moet het gezond verstand toegeven, dat Christus, zou het doel der goddelijke openbaring en der Menschwording van Gods Zoon niet verijde'd worden, noodzakelijkerwijze niet slechts eene Kerk moest stichten, maar ook haar te allen tijde voor dwaling vrijwaren.

Vraagt men nu: hoe kan de Kerk onfeilbaar zijn, daar zij uit menschen bestaat, dan luidt het antwoord: zij is niet onfeilbaar door menschelijke kracht en wijsheid, maar door den bijstand van Christus en den H. Geest, die haar uitdrukkelijk beloofd is.

Doch ook mensehelijkerwijze gesproken is het redelijk aan te nemen, dat de Kerk is gevrijwaard tegen dwalingen, omdat zij haar leerstukken en beslissingen in geloofszaken niet behoeft te zoeken in de vindingen van menschelijk vernuft en scherpzinnigheid, maar uit het algemeen geloof der Kerk kan putten. Want slechts datgene, wat te allen tijde en op alle plaatsen door de gansche Kerk, hetzij uitdrukkelijk geleerd en geloofd werd, hetzij van den beginne af in de Christelijke leer lag

1) Zie: H. Ermann: Bijbel en Bijbelverklaarder.