is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast die voorlichting is de ervaring van menschkunde een bron. Zelfs is zij de voornaamste. Uit boeken moge veel te leeren zijn, rnenschen van ondervinding mogen ons een licht doen opgaan over het duistere menschenhart — de voornaamste bron blijft de levende mensch zelf.

Maar hier doet zich eene moeielijkheid voor. Die mensch zelf komt nooit onder ons bereik. Wij zien hem handelen, wij hooren hem spreken, - maar het gemoed, waarin die woorden en daden wortelen, blijft voor ons een gesloten boek, blijft ons ontoegankelijk, en om dat gemoed is het den zoeker naar menschkunde juist te doen.

Werden wij maar toegelaten in het hart van slechts één enkelen mensch, het zoude reeds voldoende zyn. Wie een enkele plant, welke dan ook, goed bestudeert, dringt daardoor reeds in het leven der planten in; wie een enkel dier goed kent, dringt daardoor reeds in het dierlijk leven in. Wie een enkelen mensch goed leert kennen in zijn woorden en daden en in de beweegredenen van die woorden en daden, dringt daardoor in het gansche menschelijk leven in. Welnu — wel niet meer dan een, maar éen mensch is er dan toch, wiens binnenste voor u open ligt:

GIJZELF.

Van ons eigen gemoed liggen de roerselen voor ons bloot. De motieven van onze eigene woorden en daden