is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzondei ing van vele geleerden, en op het eenzelvige leven van die velen, die hunne samenleving beperken tot den engst mogelijken kring, zich niet inlatende met het leven en streven van hunnen tijd.

Voorzeker: de afzondering is zeer aantrekkelijk. Heerlijk is het buiten den strijd der menschen te blijven; heerlijk den geest te bepalen bij wat den geest aangenaam is; zich te verdiepen in niets anders dan waarin men zelf zich verdiepen wil en niet in dat, waarin de belangen van anderen eischen, dat men zich verdiepen zal. Maar men zij voorzichtig. Afzondering voert tot geestelijke blindheid, tot hoogmoed, tot dweepzucht en - dit is niet zeldzaam - tot krankzinnigheid. Gewoonlijk is met menschen, die zich opsluiten in eenen engen kring, üf moeielijk öf in het geheel niet te redeneeren.

Maar behalve dat een leven in afzondering gevaarlijk is, is het ook iets heel leelijks: het is verkapt egoisme. Wie buiten den strijd der menschen, buiten de worsteling der geesten blijft, maakt het zich wel gemakkelijk. Maar ons gemak mag voorwaar onze gedragslijn niet bepalen. De maatschappij voert ons de rijkdommen toe van haar strijd en van haar geest — schenken wij de rijkdommen van onzen geest en van onzen strijd aan de maatschappij, al bestaan die rijkdommen in niet meer dan onzen goeden wil.