is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoon. Het waardelooze stuk hout, dat op den grond ligt, ontsiert dien grond. Neem het op, plaats het op de pees van een boog - en alles wordt anders. Dit stukhout heeft nu een doel, en daardoor verkrijgt het verhooging van rang. Een nieuwen naam ontvangt het, den naam van pijl — en nu is het niet meer iets leelijks.

Zoo wordt alles, wat beteekenis ontvangt, schoon. Ook het gelaat van den mensch. Laat dat gelaat scheef zijn, misvormd. - zoodia de geest er uitdrukking aan heeft gegeven, zoodra de mond goede woorden begint te spreken, wordt die misvorming vergeten — de mensch wordt schoon.

En omgekeerd wordt het schoonste gelaat op den duur vervelend, wanneer de bezitter of bezitster onbeduidend is. Een looze deur, enkel voor de symmetrie aangebracht, al is zij op zichzelf nog zoo schoon van vorm, hindert. De nieuwere architectuur heeft dan ook liever geen symmetrie dan iets zonder beteekenis. Men laat tegenwoordig looze deuren weg.

Zoo gaat van de toewijding ook op het lichaam een versterkenden en veredelenden invloed uit.

C. Ten derde zouden wij den invloed der toewijding op onze stemming bespreken.

Die stemming is een voornaam deel van ons. De stemming is de kleur onzer ziel.

Bedorven kan zij worden, door anderen en door ons-zelf.