is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den voet eens kruises met een lans doorboord. — De H.H. Simon en Judas Thaddeüs verbreidden Jezus' leer in Perzië en vonden er onder de handen van verblinde Heidenen den dood. Judas heeft ons een kleinen Brief nagelaten, waarin hij ons voor dwaalleeringen waarschuwt en tot een christelijken levenswandel aanspoort.

Zoo werkten, leden en stierven de Apostelen voor Jezus' leer. Zij waren slechts zwakke, ongeletterde mannen, en het Geloof, dat zij verkondigden, druischte tegen de zinnelijke begeerten des menschen in. Toch was, in weerwil van alle vervolgingen van Joden en Heidenen, het christendom bij den dood der Apostelen in de meeste landen der toenmaals bekende wereld verbreid. Zoo ging wondervol het woord des Heeren in vervulling : ,,Wanneer Ik van de aarde zal zijn opgeheven, zal Ik alles tot Mij trekken."

2. De Verwoesting van Jeruzalem.

Het Oude Verbond was slechts een wegbereider voor de Kerk van Jezus Christus; het moest daarom ophouden, zoodra deze was gesticht. De Joden zouden naar den wil des Heeren de eerste leden ervan worden; wijl zij echter den Messias verwierpen, Hem doodden zelfs, en Zijne leerlingen vervolgden, brak Gods strafgericht over hen los.

Opstand. Weinige jaren na den dood van den H. Jakobus, den eersten bisschop van Jeruzalem, brak er onder de Joden een bloedig oproer uit tegen hunne overheerschers, de Romeinen. Vespasianus, de veldheer, afgezonden om hen weder onder het juk te brengen, was vast besloten, deze opdracht met alle gestrengheid uit te voeren. De Christenen, de vermaning des Hei-