is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monster, in de geschiedenis keizer Nero genoemd (64—67). Hij deed eens uit overmoed, teneinde zich in de pracht der vlammen te verlustigen, de stad Rome op vele plaatsen in brand steken, en wierp toen, om aan de wraak van het verbitterde volk te ontkomen, de schuld ervan op de Christenen. En alsof dezen werkelijk de brandstichters waren, liet de wreedaard de beschuldigden in zakken naaien, welke van binnen met hennep aangevuld en van buiten met pik en hars bestreken waren, en ze daarop des nachts in zijne tuinen verbranden, terwijl de keizer bij het licht dezer „levende fakkels" in een wagen rondreed om zich door de menigte te doen toejuichen. Onder zijne regeering behaalden de Apostelen Petrus en Paulus de kroon der martelaren.

Domltianus. De tweede christenvervolger was de bloeddorstige keizer Domitianus (81—96). Hij had vernomen, dat naar de voorzegging der Profeten de Messias een groot rijk zou stichten. Nu zag hij in de Christenen, inzonderheid in Jezus' bloedverwanten, een dreigend gevaar voor zijn troon; daarom beval hij 's Heeren verwanten in Palestina op te sporen en naar Rome te voeren. Spoedig evenwel liet hij, bij het aanschouwen hunner vereelte handen, zijne ongegronde vrees varen en zond hen naar hun vaderland terug. Niettemin deed hij talrijke Christenen folteren en ter dood brengen, onder wie zijn eigen neef Flavius Clemens. — Op 's keizers bevel werd de Apostel Joannes in ziedende olie geworpen en daarna verbannen.

5. De Vervolgingen in de Tweede Eeuw.

Trajanus. De derde vervolging had plaats onder keizer Trajanus (reg. 98—117). Onder de beroemdsten,