is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds in de tijden der Apostelen treffen we vrome wedu wen en maagden aan, die onder den naam van diakonessen zich wijdden aan de verpleging der kranken. De dooden werden met bijzonderen eerbied behandeld en plechtig in gewijde aarde begraven ; voor de zielerust der overledenen werd bij iedere godsdienstoefening gebeden en naar het getuigenis van Tertulianus jaarlijks op den sterfdag het H. Misoffer opgedragen.

Het H. Priesterschap. Het H. Sacrament des Priesterschaps werd door den bisschop toegediend door de oplegging der handen, en slechts de waardigste mannen tot het ontvangen ervan toegelaten. Behalve de priesters waren er reeds vroeg een heele reeks van kerkelijke personen, die eerstgenoemden in de uitoefening van hunne geestelijke bediening moesten helpen. Het waren de Diakenen, die nog door de Apostelen zeiven werden aangesteld; verder de Subdiakenen; de Acolythen (Misdienaars) ; de Exorcisten (Bezweerders); de Lectoren (Voorlezers) en de Ostiariërs (Portiers). Zij werden door gebed en zegening voor hun ambt gewijd,

Het H. Sacrament des Huwelijks. Ook het Huwelijk werd in het Christendom steeds als Sacrament beschouwd, en gewoonlijk onder het opdragen van het H Offer der Mis en den zegen des Bisschops ol des Priesters gesloten. Zoo zegt Tertulianus : „Hoe kunnen we beschrijven het geluk van den (Christelijken) echt, dien de Kerk sluit, het Offer bekrachtigt, de zegen bevestigt en de Hemelsche Vader goedkeurt 1" Op zulk een wijze werd het Huwelijk, hetwelk bij de Heidenen zoozeer ontaard was, in het Christendom weder in eere hersteld en daardoor het familieleven geheiligd.