is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenheid misschien nog erger dan het eerste, want op de Mohammedaansche scholen van het PyreneeschSchiereiland genoten vele Christenen hunne opleiding en ... verloren er hun geloof.

Zoo werd het Christendom door de Mohammedanen in vele en uitgebreide streken vernietigd en voornamelijk daar, waar het Geloof het eerst had gebloeid. Terecht erkent men hier het strafgericht van God; want juist in genoemde landen was destijds het geestelijk leven zeer ontaard, en de zuiverheid des Geloofs door talrijke ketterijen besmet.

7. De Ketterijen van dezen tijd. Arius en Macedonius.

Het Concilie van Nicea en dat van Eonstantinopel.

Nimmer verhieven de ketterijen dreigender het hoofd dan in dit tijdvak. Zij richtten hare aanvallen inzonderheid tegen de drie verheven Geheimen, welke de grondzuilen vormen van het geheele christelijke geloof, n.1. tegen het Geheim der H. Drievuldigheid, het Geheim der Menschwording en het Geheim der Genade. Hierdoor ontstond een langdurige strijd, en een groot deel der Christenheid viel van de ware Kerk af. Maar het ontbrak ook niet aan talrijke verlichte mannen, die met groote scherpzinnigheid de waarheden des Geloofs tegen de dwaalleeraars verdedigden. De Kerk zelf sprak op meerdere vergaderingen of „Conciliën", waarop de Paus óf persoonlijk öf door zijne gezanten voorzat, de plechtige veroordeeling uit over de ketters en hunne leer, en verklaarde door toepasselijke uitbreiding de Geloofsbelijdenis, welke van de Apostelen was overgeërfd.

Arius. De stichter van de dwaalleer tegen het Geheim der H. Drievuldigheid was Arius, een geleerd doch