is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieken, J) in de armen van het Ongeloof vielen, en nu door woord en schrift het Geloof ondermijnden en de geestelijken bespottelijk, ja verachtelijk maakten. Ook hadden de groote uitvindingen en ontdekkingen van dien tijd (o. a. de ontdekking van Amerika en Indië met hunne fabelachtige rijkdommen) de menschen zeer aardschgezind en ten opzichte van den godsdienst onverschillig gemaakt.

Zoo waren er dan tegen het einde der Middeleeuwen vele misbruiken ingeslopen, was het godsdienstig leven velerwegen in verval geraakt. Wel is waar is dit alles door de vijanden der Kerk zeer breed uitgemeten, ja overdreven geworden, en schroomden ze niet het voor te stellen, alsof er toenmaals in de Kerk niets dan verval en ontaarding gevonden werd. Doch deze beweringen zijn geheel en al in strijd met de waarheid.

Heiligheid der Kerk. Zelfs in die treurige tijden heeft de Kerk geen enkel oogenblik opgehouden heilig te zijn. Heilig was zij even als altijd te voren in hare leer en hare genademiddelen, welke door de bestiering van den H. Geest tegen alle dwaling of ontaarding waren beveiligd; — heilig verder in velen harer leden, die wegens den glans hunner deugden juist toenmaals des te helderder schitterden en door God zeiven wonderdadig verheerlijkt werden. Heilig was de Kerk; onheilig waren alleen de menschen, en uitgeroeid moesten worden de misbruiken, die door hunne schuld in de Kerk waren binnengeslopen. De menschen te verbeteren, het verkeerde weg te nemen, allen tot een nieuw leven op te wekken, dusdanig was het ijverig streven der Kerk. En zeker zou zij ook uit kracht van den H. Geest, die in haar werkt, de verbetering harer slechte

!) Konstantinopel werd in 1453 door de Turken veroverd; talrijke Grieken vluchtten naar West-Europa en verbreidden daar met hunne geleerdheid tevens den geest des ongeloofc.