is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertroostend, de zwakken sterkend, de zondaren vermanend. Groot nut stichtte hij ook door zijn vele geschriften, waardoor hij tallooze Christenen opwekte tot het streven naar volmaaktheid, en voor de priesters een uitstekend leider in de zielzorg werd. Zijn vruchtbaarste daad is echter de stichting van de „Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser" (Paters Redemptoristen), wier leden door prediking en missiën vooral onder de lagere klassen zouden arbeiden, en bij haar een groote godsvrucht tot het Allerheiligste en een innige liefde jegens de Moeder des Heeren moesten opwekken. Nadat de heilige op Pauselijk bevel een tijdlang het bisdom St.-Agatha (in Beneden-Italië) had bestuurd, trok hij zich weder in zijne geliefde kloostercel terug en besloot hier, omringd door zijne geestelijke zonen, als grijsaard van 91 jaren zijn vruchtbaar en heilig leven (1787). Door Z. H. Gregorius XVI werd hij heilig verklaard, en Paus plus IX schonk hem den titel van Kerkleeraar.

6. De Fransche Revolutie. — Pius VI en Pius VII. — Napoleon Bonaparte.

De Revolutie. Het zaad des ongeloofs en der goddeloosheid droeg spoedig overvloedig vruchten, vooral in Frankrijk, waar het 't weligst was opgeschoten. Hier brak namelijk in 1789 een geweldige omwenteling uit, welke de geheele kerkelijke en burgerlijke inrichting van den Staat het onderstboven keerde en over het ongelukkige land onbeschrijfelijke ellende uitstortte. De aanleiding ertoe was een vergadering van afgevaardigden uit alle deelen des rijks, door koning Lodewijk XVI bijeengeroepen om te beraadslagen over het delgen van den enormen schuldenlast des lands. Het eerste echter, wat deze Vergadering deed, was het verwerpen