is toegevoegd aan je favorieten.

Verbrijzeld en toch overwinnaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boodschap voor Hussenec. Hij is een wilde natuur, zooals Ismaël in de Heilige Schrift."

De Pani lag zwijgend met half gesloten oogen. Een traan gleed onder haar gesloten oogleden weg en haar man hoorde haar fluisteren: „Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!"

„Lieveling, gij waart altijd goed voor hem, zeker omdat gij medelijden met hem hadt."

„Neen, omdat ik hem lief had, ja lief had. Laat Hubert overal naar hem doen zoeken en hem zeggen —"

„Wat zeggen, lieveling?"

„Dat ik hem wilde zien om afscheid te nemen."

Zonder een woord te zeggen, verliet von Chlum de kamer, om aan haar verlangen te voldoen. Wij weten reeds met welken uitslag.

De komst van Wetzloff en de anderen, vroolijkten beide, kranke en verplegers op en bracht een tijdelijke beterschap teweeg. Dit was geenszins te danken aan den geneesheer, want Zedenka was bepaald boos op Hubert, omdat hij den dokter had medegebracht. Zij had een afschuw van geneesheeren, zeer begrijpelijk als men nagaat, welke middelen in die dagen werden aangewend. Sedert onheugelijke tijden waren het de • edelvrouwen des huizes zelve, die de zieken en stervenden bijstonden. Waarom zouden zij nu die gewoonte veranderen en Joden, ongeloovigen en ketters bij de zieke brengen, wier lijden zij toch niet konden genezen? Zij vroeg haars vaders beslissing en von Chlum koos hare partij, want hij wist, dat God bezig was den lust zijner oogen van hem te nemen en zijn eenige