Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden morgen gat' .lan Evertsen de geest. Zijn lijk werd dooi' de vluchtende vloot naar Zeeland gebracht.

Groot was het leedwezen in Zeeland over het sneuvelen van den held. Zoodra de Staten vergaderd waren, gat de Raadpensionaris Pieter de Huybert, plechtig kennis van het overlijden van den Luitenant-Admiraal Jan Evertsen. Met zijn dood, dus zei hij, bad het \ aderland in het algemeen en de Provincie in het bijzonder een zeer bekwaam, moedig en beroemd Hoofdbevelhebber verloren, zoodat hij niet twijfelde, of Zeelands Overheid zou genegen zijn goedgunstig te gedenken aan de goede en getrouwe diensten, welke hij gedurende zes en veertig jaren in verschillende vermaarde gevechten en ontmoetingen , zoo te water als te land, aan den Staat had bewezen. Hij stelde daarom voor, een gedenkteeken voor de nakomelingschap ter navolging op te richten.

Zoo geschiedde het ook. .lan Evertsen werd naast zijn broeder Cornelis te Middelburg ter aarde besteld en een praalgraf in marmer, gebeeldhouwd door 1 'ombout \ erhulst,

dekte het stotfelijk overschot der beide Zeeuwsche helden.

*

* *

De plaat stelt waarschijnlijk voor een zaal in de Abdij van Middelburg, waar de Staten van Zeeland hun vergadering houden. Wie Jan Evertsen is, behoeft niet

O O

gezegd te worden. De schrijvende Magistraat is Pieter de Huybert, Raadpensionaris van Zeeland. De overigen zijn de leden der Staten. Ze zijn allen kenbaar aan de deftige, zwarte mantels en breede, platte kragen.

.lan Evertsen is gekleed in een grijzen rok met omge-

Sluiten