Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop hy zich met een zonderlinge ') resoluitheit ter vergadering heeft verklaart en volvaardig getoont 0111 ter gehoorzaamheid van haar Ed. Groot Moog. de voorsehreeve commissie aan te neemen en de zelve onder den zegen van Godt almaghtig met alle wakkerheit, yver en getrouwheit, naar zyn vermoogen uit te voeren. Hier over is de zelve niet alleen bedankt en Godts zegen toege-

O O

wenseht, maar ook, op het voorstel van de Gedeputeerden der stadt Amsterdam, met eenparige stemmen van alle de Leden goedtgevonden en verstaan, dat in gevalle de voornoemde Heer de Wit geduurende de tocht, aflijvig quam te worden, als dan het Ruwaart- Bailliuw- en Opperdykgraafschap van den lande van Putten op des zelfs zoone zou worden gebraght." (bl. 648).

„ De Ruwaart van Putten, die zoo lang hy in zee was geweest met zinkingen werdt gequelt. hadt te deezen tijdt eenig ongemak aan zyn been. Hy liet derhalve een groen fluweele leenstoel voor de bovenhut brengen, daar hy zich op een fluweel kussen (daar 't wapen van den Staat op stondt geborduurt) als hy vermoeit van staan was, neder zette. Hier hieldt hy zich den gansehen dagli, om alles t' aanschouwen en op elks bedryf te letten: doch de geduurige rook belette 't gezicht, zoodat hy naauwlijks een schips lenghte van zich kon zien. Ondertusschen waaghde hy zyn leven voor 't vaderlandt, zoowel als de minste matroos en de koegels haagelden rondtsom hem heen. Hy hadt te dien tvdt twaalf soldaaten tot Helbardiers, in roode rokken met geele voering, het livrey van Hollandt, gekleedt by zich, die ontrent hem of op

') Zonderling = buitengewoon.

Sluiten