Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bovenhut by 't hakkebort stonden, als er een kanonkoegel, dicht by zyn hoofd voorby snorrende, drie van die lyfwachten met een schoot te nedervelden: twee of drie zyner andere Helbardiers werden doodelyk gequetst, zonder hoop van leeven en een van hun zyn beenen afgescbooten. Hy beval in al dat gevaar even onvertzaaght den kapitein der zeesoldaten, Johan de Witte, De Ruiters schoonzoon, die by hem stondt, dat men de lichaamen der drie dooden met hunne roode rokken in zee zou werpen, 't welk terstond werdt nagekomen." (bl. 6(59).

,, Den negenentwintigsten (April) raakte hy (De Ruyter) in zee met zeven 's Landts scheepen, twee fregatten, drie branders, een advysjacht en een fluit, van Dordrecht gekoomen met de bagagie van den Ruwaart van Putten, Gedeputeerde en Volmaghtigde van den Staat op's Landts vloote. Met die fluit quaamen ook 93 brave matroozen, onder twee Kommandeurs J), tot een zeelijfwacht of Guarde maritime voor den gemelden Ruwaart, welke matroozen toen op de Ruiters schip overgingen." (bl. 648).

„ De Heer de Ruiter werdt te deezer tydt door de Heeren Staaten van Hollandt op zyn verzoek met een compagnie scheepssoldaten begunstight bij dispensatie van voorgaande resolutiën, houdende dat geene compagnieën scheepssoldaaten aan Hooftofticieren, Kommandeurs of gemeene Kapiteinen ter zee zouden moogen vergeeven worden." 2) (bl. 647).

') Het waren twee Dordtsche burgers: Joris Roelants als Commandeur en Jau Pieterse Prins als Vice-Commandeur. De teekenaar heeft ze voorgesteld door de twee officieren met grijze rokken, rechts van De Witt. 2) Het zijn de soldaten hoven op de kampanje. Hoewel er nergens sprake

Sluiten