Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest geliefkoosde vermaak van den vorst, n.1. de jacht. Het herinnert aan een bekend schilderij, Willem III in Engeland op de wildc-zwjnenjacht.

Voor het verhaal der verzoening verwijs ik naar het Leeshoek. De leesles is bewerkt naar een novelle van Yan Lennep, De twee Admiralen. Om zooveel mogelijk afwisseling ook in den vorm der leeslessen te krijgen, koos ik als schets bij deze plaat de samenspraak, waartoe het tafreel zich bij uitstek leent. Het gesprek van De Ruyter met zijn vrouw en zijn dochter dient als inleiding en voorbereiding voor hetgeen de leerlingen te hooren en te zien zullen krijgen.

De leesles eischt mogelijk eenige toelichting en die zal ik in het volgende trachten te geven.

Voor de verwijdering tusschen de beide Vlootvoogden zijn verschillende oorzaken aan te geven.

In de eerste plaats liep hun karakter zeer uiteen. Tromp was hooghartig, heftig en opvliegend. Hij handelde meestal zonder over de gevolgen na te denken. De Ruyter daarentegen was nederig, zachtaardig en bezat de noodige zelfbeheersching. Hij deed bijna nooit iets zonder vooraf overwogen te hebben, welke gevolgen uit zijn daden konden voortvloeien. Hierbij kwam, dat de Admiralen op het punt van staatkunde zeer verschillend dachten. Tromp was een vurig voorstander van Oranje en haatte en minachtte den Raadpensionaris Jan de Witt en diens broeder Cornelis, beschouwde hun bemoeiingen omtrent het zeewezen als het werk van onkundigen en sloeg hun vermaningen en bevelen dikwijls in den wind. De Ruyter daarentegen, ofschoon geen partijman, was een aanhanger der De Witten, met wie hij persoonlijk bevriend was.

Sluiten