Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Cornelis Tromp: Daar komt Bestevaer.

Xa hetgeen gezegd is over de andere platen, betrekking hebbende op het zeewezen, kan de toelichting bij deze plaat zeer kort zijn, te meer daar het leesboek een uitvoerig verhaal geeft van den Zeeslag bij Scliooneveld op 7 Juni 1673.

De plaat beeldt het moment af, waarop Tromp op zijn schip De Gouden Leeuw aan het hoofd van zijn smaldeel verward is geraakt tusschen twee vijandelijke eskaders: het Witte en het Roode. Wel schoot hij een Engelsch en een Fransch schip in den grond, had hij een vijandelijken brander in de lucht doen springen, en menig schip deerlijk gehavend. „ maar," zegt Tromp in zijn Journaal, wv dobbelden ook niet mis, alzo een ieder van de gemelde vyanden het oog op ons had, en zy geheele laagen op ons losten, waardoor al ons staande en loopende Want meest aanstukken raakte, als ook ons Rondhout *), en voornamelyk de groote Ree, die wy om laag moesten stryken. 't Groot Marszeil was mede geheel aan flarden: en wy hadden veele schooten in 't hert van ons Schip, gelyk ook boven, onder en tusschen wind en water;

') Rondhout == hout dat rond is, dus masten, stengen, raas enz.

Sluiten