Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag van de feesten door een ooggetuige, vindt men in het leesboek, zoodat ik hier kan volstaan met de uitlegging van de plaat.

Het Stadhouderlijk jacht, links van den steiger, is kenbaar aan den Oranjewimpel boven de Statenvlag.

De hooge gasten, die zooeven het jacht verlaten hebben, worden gevolgd door twee dames en twee heeren van hun hof. De Stadhouder wordt toegesproken door een der heeren Burgemeesters, Gerrit Corver of Mr. Gillis van den Bempden. De andere Magistraten zijn de Pensionaris Mr. Johannes Staal, een Secretaris, twee Gecommitteerden van de Ed. Mog. Heeren van het AdmiraliteitsCollegie, twee van de Westindische en twee van de Oostindische Compagnie. Bij hen hebben zich nog gevoegd enkele stadspredikanten en eenige particulieren, benevens de Commandant van de stad.

Xaast het rijtuig staan twee lakeien en een voorlooper met een gedraaiden staf in de hand. De figuur met uitgetrokken degen is waarschijnlijk een officier van de dertig Burger-compagnieën en wel een van het Oranje-vendel, dat opgesteld was langs den Singel bij de aanlegplaats.

Op de eerepoort, boven de wapens van den Stadhouder, zien we de letters S. P. Q. A., die de beginletters vormen van vier Latijnsclie woorden: Senatus Populus Que Amstelodamensis = De Regeering en het \olk van Amsterdam. Links zien we het wapen van Amsterdam en rechts dat van Holland.

De koets is een achttiende-eeuwsclie karos of statiekoets , bespannen met acht paarden.

Op den achtergrond zien we de ouderwetsche huizen en een kerktoren van Amsterdam.

Sluiten