Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinsloo zette nu zijn stem op en liet een luid klinkend hallo! weergalmen.

I)e uitwerking was treffend. Ihj het rossige licht, zagen zij opeens een paar gedaanten komen, die blijkbaar luisterden en uitkeken. Dat waren in ieder geval menschen, dat wilde zeggen, hulp. Kn op dit gezicht schoot Prinsloo met eene inspanning van al de spierkracht, waarover hij beschikte,'""Vooruit. Ilij zag twee mannen op een ding, dat hij op het eerste gezicht voor een vlot hield en klampte het aan.

De mannen deinsden terug van schrik, maar toen Prinsloo hen in de Engelsche taal aansprak, herstelden zij zich en hielpen hein op liet vlot.

— Daar, riep hij, nog meer!

En hij wees op zijne makkers.

De visschers begrepen het, zij vatten de riemen en deden het vlot snel vooruitgaan. Prinsloo, voorover liggend op het vlot, greep zc een voor een aan en trok ze er op

111.

OP IIET VLOT.

Hijgend bleven de vluchtelingen eenige oogenblikken zitten, maar de koude nachtlucht bracht hen aan het rillen en zij haastten zich, zich te kleeden.

Sluiten