Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langzaam daalde de slang, haar lang lichaam

naderde den bodem, hare kronkels ontrolden zich

en zij daalde hij den Veddah neer alsof zij troepen werd. r

De spanning was ten toppunt gestegen. Eene siddering konden onze vrienden niet onderdrukken, liet was alsof zij betooverd waren.

Nu slingerde de slang zich zacht lieen en «eer, tot hare gelieele lengte ontrold, alleen met den staart ncId zij zich vast en haar kop was op de hoogte \an liet hoofd van den Veddah.

Daar liet de slang zich eensklaps los.

hen kreet ontsnapte aller borst, want zij dachten niet anders dan dat het beest zich op den Veddah wierp om hem te bijten, doch nog had de slans den grond niet bereikt, toen de Veddah met een greep zoo snel als de gedachte en zoo zeker als mogelijk is, de slang vlak achter den kop had .regrepen. Het dier kronkelde zich om zijn arm en sperde den lick open ; het was een afschuwelijk gezicht.

Eensklaps stak de Veddah met een snelle beweging zijn mes in den bek van de slang en trok het tem/ terwijl hij iets op den grond wierp.

-Nu is zij onschadelijk! riep Amoedoe zegevierend en even opgewonden als onze reizigers; hij heelt haar de giftanden uitgebroken.

Verstomd van verbazing keken zij elkaar aan. Was (lat mogelijk?

•Ja, het was zoo, de Veddah toonde hun zegevierend de slang, wier bek gevuld was met een bloederig

Sluiten