Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nian fluisterde wat hij te zeggen had, en toen maakte iSalla opeens eene beweging van schrik, die door allen werd opgemerkt.

Zijn vader wendde het hoofd om en keek zijn zoon aan, die bleek zag. Hij ondervroeg hem met zijne oogen en Nalla fluisterde zijn antwoord.

Na tja ra C'hetty ontroerde eveneens en opstaande ondervroeg hij den bediende.

— 't Is goed , zeide hij eindelijk, en de bediende gi"g-

Onze avonturiers hadden met bevreemding dit fluisteren aangezien: deze geheimzinnigheid maakte ook hen ongerust en zij keken van den een naar den ander.

Ileeren , zei N'atjara ( lietty, het doet mij van harte leed u een onaangename tijding te moeten inededeelen, maar mijn bediende brengt mij zooeven bericht, dat de Engelschen vermoeden schijnen te hebben gekregen, dat gij in het binnenland ronddoolt en dat een Engelsch ambtenaar deze woning nadert.

Verstomd van verbazing waren allen opgesprongen en stonden daar bleek van ontroering.

— Ontdekt! riep Witsen uit, ontdekt!

— Wat moeten wij doen? vroeg Dubois.

Mijne heeren, zei Natjara ('lietty, vertrouwt u slechts aan mijn zoon toe; hij zal u in veiligheid brengen op een plaats, waar geen Engelsch ambtenaar komen zal. Daarna zullen wij zien. Houdt u overtuigd dat de Engelschman noch van ons, noch

Sluiten