Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"ij werd uit deze vroolijkheid plotseling op eene ruwe wijze gewekt door een stem , die hem gebiedend in de Engelsche taal toeriep:

— Kerel, wat doe je daar?

Amoedoe liet van schrik bijna zijn harpoen vallen. \\ ant toen hij opkeek, zag hij de roodc uniformjassen van hngelsche soldaten en een officier riep hem toe.

liet was hem alsof ineens alles verloren was, alles waarover hij daareven nog zoo verheugd was, en een doodelijke ontsteltenis maakte zieh van hem meester.

\\ at doe je daar? klonk de vraag.

\ isschen, sahih, zei Amoedoe. zich herstellend , zie maar.

En hij toonde den officier een visch.

Ja, ik zie het. Kom eens hier! klonk het.

Amoedoe klom de helling op en begroette den officier eerbiedig. Hij had zich geheel hersteld van den schrik en zijne tegenwoordigheid van geest geheel teruggekregen.

— Zijt ge hier al lang?

— .la sahib, van den morgen af, loog Amoedoe.

— Is hier niemand voorbijgekomen?

— Ja sahib, verscheidene menschen.

— Welke menschen?

— -Ia, sahib, dat weet ik niet.

— Inboorlingen of Engelschen?

— Beiden.

— Hoeveel?

Van Üalrn. Diamanten en Paarien. q

Sluiten