Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens lichaam daar lag en hij onderzocht hem. Tot zijne vreugde bemerkte hij, dat hij niet dood was en een paar slokken cognac uit zijn veïdflesch brachten liem «eer bij. Ilij was door het hoofd geschoten maar kwam wel tot zichzelf en men deed wat in de gegeven omstandigheden mogelijk was. De soldaten hadden spoedig een middel gevonden om hunne broeken weer vast te maken door een strook boombast bij wijze van riem om liet middel gebonden, en zoo wachtten zij bij het vuur gedoken den morgen af.

Intusschen waren Nalla en Ramassv in de grootste onrust achter gebleven. Zij hadden eerst liet salvo gehooid toen het enkele schot, dat den onderofficier neervelde en daarna het hoog opflikkeren van het vuur gezien, verder bleef het stil en zij wisten niet wat zij er van moesten denken.

Eindelijk klonk dichtbij het gehuil van den jakhals, een teeken dat Anioedoe gaf en tusschen hou was afgesproken. Ramassv beantwoordde het en Nalla was gerust.

Daar kwamen zij reeds, de helden, die met hun vijven een-en-twintig man hadden overrompeld en uitgekleed en toen Witsen hem vertelde, hoe het was toegegaan, kon zelfs de anders zoo ernstige \alla niet nalaten hartelijk te lachen. Hij zou er wat voor gege\en hebben om dat malle tooneel te zien, maar hij durfde zich niet vertoonen.

Men brak nu ijlings op en eerst toen zij op marsch waren, bespeurden zij, dat Anioedoe een geweer op zijn iug had hangen en een taseh met patronen.

Sluiten